ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045251813 อีเมล์ dudc@coj.go.th

โครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย

โครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย
         เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “รักษาความปลอดภัยและ     ป้องกันภัยศาลจังหวัดเดชอุดม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันอัคคีภัย     เทศบาลเมืองเดชอุดม ฝึกอบรมและสาธิตวิธีการป้องกันอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของศาล มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อันเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันเหตุร้ายและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  ณ  ศาลจังหวัดเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี...