ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

งานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๕๙

งานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๕๙
                 เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมพิธีเปิด “งานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”  ซึ่งอำเภอเดชอุดม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และมีเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ตลอดจนเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม