ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๒๕๖๐
     เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับ ศาตราจารย์ ธานินทร์  กรัยวิเชียร  ประธานกรรมการมูลนิธิ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม…