ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเดชอุดม  ให้การต้อนรับ นายลือเดช ทับทิมพรรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  และคณะข้าราชการศาลแขวงอุบลราชธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ  ศาลจังหวัดเดชอุดม…