ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045251813 อีเมล์ dudc@coj.go.th

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวฯ

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวฯ
            เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ได้มอบหมายให้นายวัชรากร  คงนิล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ        โดยมีนางสาวสุพิชชา  บุญสู่  นิติกรชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี